International Grandmaster

Endagorion

Mikhail Tikhomirov, Moscow, Russia